Dịch vụ
Lập báo cáo quy hoạch,
BCNC tiền khả thi, khả thi
Thiết kế kỹ thuật,
Giám sát thi công,
Quản  lý hợp đồng
Khảo sát địa chất,
Khảo sát địa hình
Đấu thầu, Thẩm tra,
Hỗ trợ kỹ thuật
Lập báo cáo ĐTM,
Xã hội, Tái định cư
Tư vấn đầu tư,
Quản lý vận hành
Thi công xây dựng,
Lắp đặt thiết bị
Công trình tiêu biểu
Bộ GENE văn hóa doanh nghiệp
Các hoạt động