Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam (MCDP) - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Dự án:  Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam (MCDP) - Tiểu dự án thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam – Các hạng mục bổ sung
Hợp đồng:  Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sở, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch tái định cư và các báo cáo hỗ trợ khác cho các hạng mục bổ sung vào tiểu dự án thành phố Phủ Lý
Chủ dự án: Uỷ ban nhân dân thành phố Phủ Lý
Nguồn vốn: ODA của WB
Thời gian: tháng 8/2016 – tháng 12/2016