Hệ thống cấp nước Nghi Sơn CS: 90.000m3/ngày

Dự án:  Xây dựng hệ thống cấp nước khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Khoản vay ADB No.2961-VIE.
Hợp đồng:  Thiết kế chi tiết, dự toán chi phí và chuẩn bị các tài liệu đấu thầu xây lắp
Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Sông Chu – tỉnh Thanh Hóa
Nguồn vốn: Vốn vay ADB
Thời gian: tháng 8/2015