Lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai

- Hợp phần tuyến ống truyền tải và trạm bơm tăng áp