Tuyển dụng

1.Kỹ sư kết cấu xây dựng.

2.Kỹ sư kinh tế xây dựng.

3.Kỹ sư môi trường

/uploads/files/2-KY-SU-XD.doc

/uploads/files/4-KY-SU-DU-TOAN.doc
/uploads/files/5-KY-SU-MOI-TRUONG.doc