Triết lý hành động
 • Không nói lý do, chỉ nói kết quả
 • Không tranh luận, chỉ nói giải pháp
 • Không chứng tỏ cá nhân, chỉ cống hiến
 • Không vụ lợi, nhưng được thừa nhận lợi ích
 • Mỗi ngày làm việc là một ngày tạo ra giá trị gia tăng
Triết lý văn hóa
 • Hành động nhanh như con sóc
 • Giữ bản thân luôn tươi như hoa
 • Thái độ ân cần như cô bảo mẫu
 • Làm việc chăm chỉ như con ong
Cán bộ, nhân viên
 • Say mê và kỷ luật
 • Học hỏi và chia sẻ
 • Thiện chí và hợp tác
 • Sáng tạo và đổi mới
CHÚNG TA LÀM VIỆC VÌ

•  Vì khách hàng
•  Vì chính mình
•  Vì Công ty
•  Vì Tổ Quốc

Nguyên tắc ứng xử
 • Tuân thủ mệnh lệnh và thực thi hiệu quả
 • Khách hàng là bạn và được ưu tiên hàng đầu
 • Nuôi dưỡng sự đạm mê
 • Minh bạch trong mọi công việc và hành động
 • Chúng ta kinh doanh dịch vụ
 • Sự ưu tú của cá nhân tạo ra sự khác biệt của tổ chức
 • Tuyệt đối tôn trọng các giá trị văn hóa
 • Luôn sát cánh và động viên
 • Khuyến khích sự sáng tạo và tinh thần đổi mới
 • Trọng dụng, đề bạt tài năng