Lĩnh vự hoạt động…

Lập báo cáo quy hoạch,
BCNC tiền khả thi, khả thi Thiết kế kỹ thuật,
Thiết kế bản vẽ TC
Giám sát thi công,
Quản  lý hợp đồng Khảo sát địa chất,
Khảo sát địa hình
Đấu thầu, Thẩm tra,
Hỗ trợ kỹ thuật Lập báo cáo ĐTM,
Xã hội, Tái định cư Tư vấn đầu tư,
Quản lý vận hành Thi công xây dựng,
Lắp đặt thiết bị

Nội dung cũ chưa nhiều nên bên em để tạm nội dung và ảnh demo. A/c thay thế sau…